Vážený zákazníku, rytiny na knoflíčky a šperky momentálně vyhotovíme za cca 4-6 dnů, vzhledem k vzrůstajícímu počtu objednávek. Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se nejen gravírování na tel. 602 626 631. Děkujeme za pochopení a přejeme fajn nakupování.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
10:00 - 18:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 501,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 6. 1. 2023 a vztahuje se na uzavírání veškerých kupních smluv provozovatelem Anna Svatošová, Poláčkova 1825, Sokolov, IČ: 04881117 (dále jen „Prodávající“), a koncovým zákazníkem – spotřebitelem (dále jen „Kupující“) realizovaných v internetového obchodu provozovaného na stránce www.knoflickymanzetove.cz (dále jen „webová stránka“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

Právo na uplatnění reklamace

1. Kupující, který je právnickou osobou a také fyzická osoba, která realizuje objednávku v souvislosti se svou samostatně výdělečnou činností, je pro účely tohoto Reklamačního řádu považován za podnikatele (dále jen „Podnikatel“). Za Podnikatele je považován také Kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání. Kupujícím, kteří jsou zároveň Podnikateli, nenáleží práva vyplývající z tohoto Reklamačního řádu, přesahující práva stanovená v příslušných právních předpisech.

2. Zboží, u kterého se vyskytne vada v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku) je možno reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. Reklamaci je možno uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, popřípadě jiných skutečností stanovených zákonem.

3. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

4. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zakoupeného zboží (křehkost šperků, doplňků, hodinek, manžetových knoflíčků) a také podmínky stanovené v návodu na používání, který je dostupný na našich stránkách zde. V případě nedodržení uvedených podmínek a pravidel nemůže být reklamace uznána.

Uplatnění práva z vadného plnění

1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího písemně zasláním vyplněného formuláře Formulář pro reklamaci buď na e-mail info@knoflickymanzetove.cz nebo zasláním spolu s reklamovaným zbožím na adresu: Jitka Richterová, U Hostavického potoka 727/13, Praha 9, 19800. 

2. Reklamované zboží musí být čisté, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může být reklamace zamítnuta.

3. Při vyřizování reklamace zasláním musí být zboží důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být viditelně označena slovem „REKLAMACE“. Za poškození zboží, způsobené během přepravy v důsledku nedostatečného zabezpečení zasílaného zboží, naše firma neodpovídá. Současně je Kupující povinen zaslat spolu se zbožím řádně vyplněný a podepsaný formulář pro reklamaci, nebo alespoň odkaz na datum elektronického odeslání formuláře e-mailem; v tomto případě, prosím, odešlete na e-mail adresu info@knoflickymanzetove.cz. Formulář pro reklamaci musí obsahovat přesné kontaktní údaje Kupujícího (jméno, korespondenční a e-mailová adresa, telefon), identifikaci reklamovaného zboží (č. objednávky e-shopu, č. faktury, název a č. zboží), popis vytýkané vady zboží (známky opotřebení a poškození zboží, oděrky, rýhy, promáčkliny, praskliny, přetržení, odlomení části atd.), požadavek na způsob řešení reklamace, podpis a datum. Na základě těchto údajů vyplní Prodávající po příjmu reklamovaného výrobku reklamační protokol, kde bude uvedeno:

  • Kdy byla reklamace uplatněna
  • Co je obsahem reklamace
  • Jaký způsob vyřízení si spotřebitel vybral
  • Na které adrese budeme spotřebitele informovat o vyřízení reklamace

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

5. Kupující je vždy povinen prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, a to buď předložením prodejního dokladu (faktura) nebo jiným věrohodným způsobem.

Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění

1. Kupující, s výjimkou Podnikatele, je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží Kupujícím. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Naše firma v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku neposkytuje záruku za jakost nad rámec svých zákonných povinností.

2. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

b) které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým nebo dokonce nadměrným užíváním,

c) o kterých Kupující před převzetím zboží věděl,

d) způsobené Kupujícím, klasifikované jako poškození zboží, zejména mechanickým působením na výrobek (náraz, úder, přetržení, zlomení, odření), chemickým působením a nesprávným používáním výrobku, které je v rozporu s obecně známými pravidly a také s podmínkami pro užívání zboží stanovené v servisním listu nebo v návodu na používání (např. vniknutí vody do hodinek, které nejsou deklarovány jako vodotěsné apod.),

e) jakkoliv upravované Kupujícím nebo třetí stranou.

Za vadu nelze také považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

3. Uplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy Kupující byl povinen výrobek po opravě převzít.

4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Toto ustanovení se neuplatní vůči Podnikatelům.

Vyřízení reklamace

1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za porušení Kupní smlouvy.

3. Kupující má právo být ze strany Prodávajícího aktivně informován o průběhu reklamace, resp. o datu ukončení reklamačního řízení, pokud Kupující pro tento účel uvede na reklamačním formuláři kromě svého telefonického spojení i svojí emailovou adresu, v případě, že takovou disponuje. Kupující ovšem bere na vědomí, že se musí i sám o výsledku vyřízení své reklamace zboží zajímat (a to telefonickým dotazem, emailovou korespondencí apod.).